koin-test / org.koin.test / KoinTest / getKoin

getKoin

open fun getKoin(): Koin